Employer value proposition

Det värde du skapar för nuvarande och framtida medarbetare och som beskriver hur attraktiv arbetsgivare du är.

Introduktion till

ARBETSGIVARE-ERBJUDANDE

Employer Value Proposition (EVP) eller ”arbetsgivareerbjudande” beskriver de unika fördelarna och värden som ett företag erbjuder sina anställda för att stärka företagets varumärke som arbetsgivare. Det är en sammanfattning av företagets löften och förmåner till medarbetarna, och varför det är attraktivt att arbeta där.

EVP definierar de olika aspekterna av arbetslivet hos företaget, såsom företagskultur, utvecklingsmöjligheter, förmåner och arbetsmiljö och det är inriktat på att vara ett internt verktyg för att guida ansvariga i att skapa en arbetsplats som attraherar och behåller talanger. Dessutom kan det bidra till att stärka företagets varumärke både internt och externt, vilket i sin tur kan attrahera fler kunder och affärsmöjligheter. En stark EVP kan bidra till att skapa en positiv företagskultur som främjar innovation, tillväxt och långsiktig framgång.

När medarbetarna känner sig delaktiga och värderade, är de mer benägna att samarbeta effektivt och stödja varandra. Detta bidrar till en mer harmonisk stämning, bättre arbetsmiljö och kan öka kreativiteten samt produktiviteten. Med andra ord: göra livet lättare för dig som chef. 

employervalueproposition-marknaDZon

Löner & förmåner

Att dina anställda ska ha lön är naturligtvis självklart och lagstadgat. Men lönen kan utformas på mer eller mindre lockande sätt och kompletterat med förmåner utgör detta extra fördelar som erbjuds till anställda. Förmånerna kan vara olika hälso- och sjukvårdsförsäkringar, pensionssparande, flexibla arbetsarrangemang, friskvårdsbidrag, företagshälsovård, och förmåner för arbete på distans. Tanken med sådana förmåner är att stödja medarbetarnas välbefinnande, hälsa och livskvalitet samt att bidra till att skapa en balans mellan arbetsliv och privatliv. En konkurrenskraftig lön och förmånspaket kan också fungera som ett lockbete för att attrahera och behålla talangfulla medarbetare på en konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Företagskultur & värderingar

Att locka till sig och anställa personer som redan är i linje med företagets värderingar och kultur kan skapa en mer harmonisk arbetsmiljö när medarbetarna är samstämmiga i fråga om respekt, öppenhet, samarbete, feedback, integritet och kommunikation.

Varför? Företagskultur och värderingar är de övergripande normer, beteenden och attityder som präglar en arbetsplats och hur människor interagerar med varandra inom organisationen. Företagskulturen handlar om hur saker och ting görs inom företaget, och det påverkar hur medarbetare interagerar med varandra, hur beslut fattas och hur arbetsuppgifter utförs. Så att vara lika värderingsmässigt ger en stabilare grund att bygga vidare på. 

employervalueproposition-marknaDZon

Karriär och utvecklingsmöjligheter

Erbjud kompetensutveckling och karriärmöjligheter: hjälp medarbetarna att växa och utvecklas i sin roll. Erbjud resurser och initiativ för att stödja medarbetarnas professionella tillväxt och personliga utveckling. Exempelvis utbildningar och kurser, mentorsprogram och möjligheter till att delta i projekt och arbetsgrupper. Även de minsta arbetsgivarena kan ha tydliga karriärvägar eller utvecklingsmöjligheter. Om du investerar i medarbetarnas utveckling ökar du deras motivation och lojalitet gentemot företaget, samtidigt som du säkerställer att organisationen har rätt kompetens och talang för att möta sina framtida behov. 

Inflytade och medarbetareansvar

Skapa en arbetsmiljö där medarbetare uppmuntras att ta initiativ och fatta beslut och gör det till din unika EVP! Delegera befogenheter till medarbetarna och ge dem ansvar för att driva projekt och processer framåt (efter förmåga och kompetens). Var tydlig med gränssättning och visa att det är okejt att begå misstag, gärna med exempel på dina egna. Ansvar skapar en känsla av delaktighet och engagemang och främjar en kultur av tillit och ömsesidigt samarbete. Genom att ge medarbetarna möjlighet att påverka beslut som påverkar deras arbete och att lyssna på deras idéer och synpunkter kan företaget dra nytta av deras kunskap, erfarenhet och engagemang. De lär sig mer och fortare. Det kan också bidra till att öka medarbetarnas motivation och lojalitet gentemot företaget samt att skapa en mer dynamisk och flexibel organisation som är bättre rustad att möta framtida utmaningar och möjligheter. 

Rekryteringsprocesser

Ha en tydlig, ärlig och kommunikativ rekryteringsprocess och en utarbetad onboarding rutin för bästa kandidatupplevelse. En rättvis rekryteringsprocess är avgörande för att säkerställa att företaget attraherar och anställer rätt person för rätt jobb. Det är också viktigt att rekryteringsprocessen är transparent och inkluderande för att skapa en positiv upplevelse för kandidaterna och för att främja företagets employer brand. Det kan innebära att ha tydliga och öppna kommunikationskanaler, att ge regelbunden feedback till kandidaterna och att säkerställa att rekryteringsprocessen är fri från fördomar och diskriminering. En viktig faktor är återkoppling till kandidater som faller ur processen eftersom deras upplevelse är negativt laddad. Att som arbetsgivare kunna förklara varför de inte gick vidare tyder på att man har haft tydliga mallar och gjort en bedömning baserad på en kravlista snarare än en subjektiv känsla.

Rulla till toppen